Remoe - Meine bist Du

Wir beide hängen nicht mehr ab
Ich hab' mich früher nie gemeldet
Heut' hab' ich mein Handy ständig in der Hand
Ich wollte frei sein, doch seitdem d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.