Moses Pelham - Geheime Welt

Ganz andere Welt hier
Sanft, entspannt, es gefällt mir
Alles geht, nix muss
Wenn dir oder mir was fehlt ist Schluss
Ich kenn' dich und fühl' dich ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.