Stadio - Domani

È la storia di una vita
La mia vita insieme a te
Se ancora no, non è finita
Beh ci sarà un perché
Ed arrivati a questo punto
Sbagliare non vorrei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.