Stadio - Anna Che Non Si Volta

Non sorprenderti
Devo proteggermi
Hai spento tu la luce intorno a noi
Per questo adesso io vedo di più
Sposto i piatti e il cielo cade
Senza...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.