Stadio - Gioia Infinita

Passerà anche questa burrasca
E il mare calmo tornerà
Passerà anche questa tempesta
E il cielo rasserenerà
Verrà un momento in cui tu non mi m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.