Stadio - Rimini

Il tempo era quello degli amori adolescenti
Io passavo le giornate sotto la finestra accesa dei tuoi occhi
Dicevi guarda il mare
Vuoi imparare a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.