Stadio - Ti Sto Ancora Cercando

Ti sto ancora cercando
Pensavo di averti trovata
Ma non eri tu
Ti sto ancora aspettando
Credevo fosse il mare
Ma non era blu
Eppure da qualche p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.