Stadio - Tutti Contro Tutti

Non mi fido di te
Che così bene chiacchieri
Perché hai già dimostrato
Che non ti fai scrupoli
E non mi fido di me
Perché per difendermi
Ho dovut...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.