E-40 - Automatic

[Chorus]
Automatic, Systematic
Do what you do playa
Just keep that money on ya mi-i-ind, (on ya mind)
In the traffic, Baller status, (baller statu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.