Jodeci - Rappers' Ball

Where them naked hoes at?

E-Feezey!
Too Scheezy!
We off the heezy fo'scheezy baby!
Off the heezy I thought you theezy!!
Niggaz ain't havin no c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.