Bizzey - Fast

Ramiks, bitch
Illiass op de beat
Bizzey!

Fast, fast, fast, f-f-f-fast
Fast, fast, fast

Deze dagen fast
Al m'n money gaat fast
Al m'n waggie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.