BlocBoy JB - Head In My Lap

(Tay Keith, fuck these niggas up) bitch (bitch)
(Yeah, yeah, yeah) you got some nice lips on you, bitch
(Sho' do)

Ha, put your head in my lap, uh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.