Billie Eilish - All the good girls go to hell

My Lucifer is lonely

Standing there, killing time
Can't commit to anything but a crime
Peter's on vacation, an open invitation
Animals, evidence...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.