Bizzey - Last Man Standing

Y-Y-Y-Yung Felix
M-M-Make money work
Oh man, God damn

Weinig, je bent een bad bitch doe het veilig (Ey, ey)
Je bent een bad bitch, doe niet heil...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.