Bizzey - Insta

Bizzey!
Spanker

MVP, schatje, kijk hoe ik play
Ik wil jou op m'n huid all day
Je picca’s zijn real on my lolly, hmm
Je bakka is fine on my face...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.