Justin Quiles - Tócate Toda

Cada mañana me despierta
Con un mensaje de texto
Me manda una foto desnuda en su cama
Y yo le contesto

Me gusta, como me seduce
Si tienes ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.