Justin Quiles - Crecía

Mi amor, ¿sabes a mí qué me encanta?
Me encantan las cosas caras
Me encantan los tipos con dinero
Me gustan las carteras de marca, los zapatos de m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.