21 Savage - Lord Forgive Me

A hundred a zip and I'm sippin' on drop
I hit for a hunnit' and I bought me a drop
I pulled up on her and panties just drop
Up 32 shots and you nig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.