A Boogie wit da Hoodie - Undefeated

M-m-m-murda
Yeah, yeah

I think it's catching up to me
Nobody's catching up to me
I'm like, "Can I get some company?"
I'm like, "Damn I'm really...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.