Yo Gotti - Yellow Tape

It go Murda on the beats, boy

It go Murda on the beats, boy
Yeah it's murder on these streets, boy
Murdered the pussy, I'm a beast boy
And you a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.