BlocBoy JB - Who Run It

Fuck goin' on?
Hey, yeah, ayy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah yeah yeah
Hah, hah, woo, hold up, hold up, yeah yeah yeah yeah yeah
Hold up, huh,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.