21 Savage - Ball w/o you

Whoa
Whoa, whoa

You runnin' 'round drinkin' liquor
Takin' pictures 'cause you miss me
(I know you miss me)
You runnin' 'round drinkin' liquor
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.