Meek Mill - Pay You Back

Yeah, ooh
(Wheezy outta here)

We gon' wake yo' dog up out that cash, huh (brr)
Play I'll put them demons on yo' ass, huh
I got too much problems...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.