Billie Eilish - Come out and play

Hmm, hmm

Wake up and smell the coffee
Is your cup half full or empty?
When we talk, you say it softly
But I love it when you're awfully quiet
H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.