Lil Wayne - Karate Chop

You know, this just some real nigga shit, a real nigga story
You know what I'm saying?

Slang a bunch of narcotics
Pull up in the new 'rarri
Livi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.