21 Savage - Supply

I got gas, it's for sale, yeah
Got a whole lot of packs in the mail, yeah
I got coke, you can sniff it off your nail, yeah
Have a seat, show you ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.