21 Savage - Still Serving

AK with the scope, nigga and it's real dirty (21)
It don't got Glock on the bottom, it ain't no real thirty (facts)
Dranking all this Ac, and it got...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.