Shy Glizzy - Born Hustler

(Zaytoven)
Yeah, hey Zay, hey Zay
Young Jefe, holmes, oh!
GG for life
Long live 30-30

I'm a born hustler, can't none of these lil' niggas trap ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.