Quando Rondo - Forever

Yung Lan on the track
Yeah, woah
Yeah, woah
Yeah, woah
Yeah, oh-oh-oh
I know

You ain't gotta say how you feelin'
I've been losin' all my rack...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.