Shy Glizzy - Free 3

Yeah
Young Jefe holmes
GG

What it do, what the business?
Young fly nigga take your bitches
I'm in L.A. with them Glizzies
I'm on Slauson, I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.