Majid Jordan - Chilli Peppers

Woah, she knows I'm bad, I like her though (I like her though)
She's kinda cute, not kinda though (not kinda though)
Move it a little bit, body is t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.