Majid Jordan - Move Together

Tight hold
When I go, baby you go
I know it's a long road
But I gotta stay close to you, baby
I'm keepin' you close to me, baby

'Cause when I m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.