Lost Frequencies - Beautiful Life (Feat. Sandro Cavazza)

Anywhere you are and you'll go, I follow
Mountain high and river low, I follow
Take me to the bottom, drive me in low
Wherever you go
Mountain hig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.