Felix Jaehn - Eagle Eyes

Oh, oh, ah, my eagle eyes
My, my, my eagle eyes

Marching down the street in my lightning feet
And the shine's too fine to be real
Fake it so I c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.