Obie Trice - Shit Hits The Fan

Yeah
Yo, let's bring it

What you gonna do when shit hits the fan?
Are you gonna stand and fight like a man?
Will you be as hard as you say you are?
O...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.