Chris brown - Up 2 You

What the hell babe
Damn I ain't never felt this way
Somebody, somebody, tell me
I don't have a clue what to do
When it comes to you
Baby, you're so be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.