Future - Pie

Pie, pie
Pie, pie (yeah)
Pie, pie
Make her sorry, you should know (ooh)
That kinda chick'll never be alone (yeah)
Make her sorry, you should know...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.