Big Sean - Sellin Dreams

Welcome to hell's paradise
I always heard life was a pair of dice
Seven eleven, or a pair of eyes
As I'm looking at her smearing eyes
She yelling take...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.