Barbara Cook - Trolley Song

"Clang, clang, clang" went the trolley
"Ding, ding, ding" went the bell
"Zing, zing, zing" went my heartstrings
For the moment I saw him I fell
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.