Barbara Cook - I'm Always Chasing Rainbows

I'm always chasing rainbows
Watching clouds drifting by
My schemes are just like all my dreams
Ending in the sky
Some fellows look and find the su...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.