The High & Mighty - Emergency

Yo emergency
"...emergency" "...emergency"
"...emergency" "...emergency"
First up


Mighty Mi supplied the beat down
These raps are rent paid, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.