The High & Mighty - The Red Light

The fuckin' Trump
Yeah cut it up, cut it up
This ain't no, this ain't no bright lights and big city
It's dark alleys, red lights and no pity

I g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.