Dr. Dre - Nuttin' to Do

What? Uh
The Bad
Yeah
The Evil
Right, yo
put em together

Royce the 5-9, Eminem
Yo if it wasn't for your whip, I'd have nothin to strip
If it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.