Dr. Dre - Encore/Curtains Down

Shady!
Aftermath
Ha ha, g-g-g-g, G-Unit!
Ha ha! (Ha ha)

Cause we came here to set this party off right
Let's bounce tonight
And if they don't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.