Dr. Dre - Flirt

(Oh yeah)
(Flirt) (flirt) (flirt) (flirt) (flirt)...

(Oh yeah)
[ VERSE 1: King Tee ]
Now girlies, ladies, just stay alert
I'm what you call a l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.