Rakim - Paid in Full

Yo Rakim, what's up?
Yo, I'm doing the knowledge, E., I'm trying to get paid in full
Well, check this out, since Nobry Walters is our agency, right?...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.