Eminem - You're All I Need

Rugged style, it's enough to make a hard rock smile
Ha ha ha, cheeba cheeba y'all
Cheeba cheeba y'all, and you don't stop
Yeah yeah, cootie in the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.