Lambert, Hendricks & Ross - Shiny Stockings

Those silk shiny stockings
That I wear when I'm with you
I wear 'cause you told me
That you dig that crazy hue

Do we feel the romance
When we g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.