Joe Williams - Going To Chicago Blues

Going to Chicago
Sorry, I can't take you
Going to Chicago
Sorry, I can't take you
There's nothing in Chicago
That a man like you can do

When y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.