Anuel AA - Yeezy

Baby, ponte las Yeezy, las Yeezy, las Yeezy
Real Hasta La Muerte, oí'te cabrón
Brrr
Los Intocables
Los Iluminatis
Anuel

Los demonios, los diab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.